poniedziałek, 21 maja 2018

Jak skutecznie pracodawca może konkurować na obecnym rynku pracy?

Pracodawcy mierzą się ostatnio z poważnymi wyzwaniami, na które wpływa m.in. utrzymujące się od kilku miesięcy niskie bezrobocie i duża rotacja kadr. Według Jacka Siwińskiego, Prezesa VELUX Polska, firmy nagrodzonej w kwietniu tytułem „Pracodawca Roku”, receptą na te bolączki jest bycie dobrym pracodawcą. Firma zatrudniła w ubiegłym roku 500 osób i zapowiada dalsze rekrutacje.

Z wrześniowego raportu „International Business Report” Grand Thornton wynika, że 60 proc. dużych i średnich firm w Polsce ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Rekordowo niskie bezrobocie (6,8 proc. w lutym według GUS), które utrzymuje się od wielu miesięcy, w połączeniu ze wzrostem gospodarczym i rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry powodują konkurencję między pracodawcami.

- Rynek pracownika i duża konkurencja pomiędzy pracodawcami, starzejące się społeczeństwo, wyzwania polskiego szkolnictwa zawodowego, najniższy od 25 lat wskaźnik bezrobocia, wchodząca na rynek pracy generacja Z i millenialni, a także rosnąca potrzeba zatrudnienia cudzoziemców – to tylko niektóre z wyzwań współczesnego pracodawcy – mówi Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

- Dzisiaj od pracodawców wymaga się dużo więcej w związku z konkurencyjnym rynkiem pracy. Często słyszymy o rynku pracownika, natomiast ja nazwałbym to raczej rynkiem dobrego pracodawcy – dlatego, że dobrzy pracodawcy dzisiaj mają dużo łatwiej na rynku – podkreśla Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

- Odpowiedzialna strategia zarządzania i wysoka kultura organizacyjna zwiększają efektywność rekrutacji, pomagają w znalezieniu fachowców na bardzo konkurencyjnym rynku pracy oraz ich utrzymaniu w organizacji. Polityka bycia dobrym pracodawcą to również wyższa produktywność i niższe koszty. Braki w kulturze zarządzania ciężko skompensować podwyżkami wynagrodzeń – dodaje.

W ostatnim roku Grupa VELUX i spółki siostrzane przyjęły do pracy około 500 osób, co stanowi ponad 12 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. W sumie w polskich zakładach produkcyjnych Grupy pracuje ponad 4250 osób. W bieżącym roku planowany jest kolejny wzrost zatrudnienia.

Na początku kwietnia, podczas gali V Forum Nowoczesnej Produkcji Grupa VELUX została wyróżniona tytułem „Pracodawcy Roku”. Jest to nagroda dla firm, które swoim działaniem angażują się w rozwój pracowników, doceniają ich wkład, dają przestrzeń do rozwijania umiejętności, a także tworzą przyjazne środowisko pracy.

Dobry pracodawca – czyli jak tworzyć przyjazne i bezpieczne miejsce pracy
Aby dobrze zrozumieć podejście Grupy VELUX do polityki personalnej należy sięgnąć do korzeni, czyli do koncepcji Przedsiębiorstwa Modelowego, która została sformułowana przez jej założyciela Villuma Kann Rasmussena ponad 50 lat temu, na długo przed tym, jak praktyki z zakresu CSR stały się powszechne. Firma Modelowa, rozumiana jest, jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych firm. Pracownicy są kluczowymi interesariuszami firmy.

Firma zapewnia wszystkim pracownikom umowy o pracę, dba o ich rozwój zawodowy i osobisty, stabilizację zatrudnienia oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Tworzy przyjazną atmosferę, wzorowaną na skandynawskich wzorcach kultury pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Badania satysfakcji pracowników pokazują, iż osoby zatrudnione w Grupie są o 20 proc. bardziej zadowolone i zmotywowane niż u przeciętnego pracodawcy, a średni staż pracy w Grupie to ponad 7 lat.

Co zatem wpływa na takie wyniki? Oto przykłady aktywności Grupy VELUX zawarte w najnowszym raporcie społecznej odpowiedzialności - „Odpowiedzialność – zobacz to czego nie widać od razu”:

Doskonałe warunki pracy i przyjazna atmosfera
Najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfortowe warunki pracy. Zapewnienie bardzo dobrych warunków jest kluczowe, aby zatrzymać i zachęcić nowych kandydatów do pracy. Dzięki programowi „Take Care” w zakładach produkcyjnych VELUX w Polsce kładziony jest duży nacisk na promocję bezpiecznych zachowań w miejscu pracy, firma dąży do ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń do zera. Z sukcesem realizuje politykę bezpiecznego miejsca pracy wyróżniając się na tle branży. Uzyskane wskaźniki są o 2 razy lepsze niż przeciętne branżowe. W biurach, a także na produkcji dba się o ergonomię pracy, tak aby była ona jak najmniej uciążliwa fizycznie. Program „Healthy Well-being” edukuje pracowników biurowych i terenowych i ma na celu pielęgnowanie dobrych praktyki zdrowych nawyków podczas pracy w biurze, w samochodzie i podróży służbowej. Codziennie do biur i zakładów VELUX dostarczane są świeże owoce lub warzywa, tygodniowo zamawia się ich ponad 2 tony. Poprzez realizację tych i wielu innych programów firma inspiruje pracowników do dialogu na temat miejsca ich pracy, a także wyraźnie pokazuje swoje zaangażowanie w tym obszarze. Zachęca również pracowników do aktywności fizycznej, w biegach, rajdach rowerowych czy grach zespołowych – finansując udział swoich pracowników w tych aktywnościach. Sprzyja to lepszej integracji i zwiększaniu zaangażowania pracowników, bo często propozycje trafiają do działu personalnego od samych zainteresowanych.

Rozwój pracowników i stałe doskonalenie
Kolejnym ważnym filarem polityki personalnej jest wsparcie rozwoju pracowników. Bogata oferta szkoleniowa, możliwość zdobywania kompetencji na wielu stanowiskach, praca w międzynarodowych projektach, wsparcie edukacji oraz możliwość odbycia wyjazdów zagranicznych i poznania dobrych praktyk w innych krajach to najważniejsze elementy oferty rozwojowej, która łączy się ze wspieraniem lokalnych inicjatyw usprawniających pracę. Ponadto firma dba o uczniów i studentów oraz współpracujące grupy zawodowe organizując warsztaty, szkolenia, praktyki czy programy stażowe. Równie istotnym elementem jest aktywny dialog z pracownikami. Grupa VELUX szczególnie dbao dobrą komunikację z pracownikami. Bada poziom satysfakcji, zaangażowania, analizuje wynikii inicjuje programy usprawniające oraz co roku przeprowadza indywidualne rozmowy z każdym pracownikiem mające na celu omówienie planów dalszego rozwoju zawodowego. Rekrutacje są jawne i transparentne. Obecni pracownicy zawsze mogą aplikować na wakaty, co jest mile widziane.W organizacji jest wiele przykładów skutecznych rekrutacji wewnętrznych związanych z rozwojem kompetencji już zatrudnionych pracowników.

Grupa VELUX obdarza swoich pracowników zaufaniem i zachęca do zaangażowania się w życie organizacji. Pracownicy współuczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji, m.in. w tworzeniu arkusza oceny pracy. Stosowane są różnego rodzaju badania lub ankiety zbierające opinię pracowników. Firma zachęca również do zgłaszania pomysłów na usprawnienia z różnych obszarów – np. dotyczących bezpieczeństwa pracy czy też produkcji. Pomysły te są następnie analizowane i wdrażane, a najlepsze nawet nagradzane. W 2017 roku w Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce wdrożono ponad 13 500 usprawnień na podstawie pomysłów pracowników.

Różnorodność, polityka prorodzinna i balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
Równe traktowanie pracowników, wyrównywanie szans, stwarzanie odpowiednich warunków dla wszystkich do bezpiecznej i komfortowej pracy stanowią ważne elementy polityki Grupa VELUX. Firma przy naliczaniu pensji kieruje się zasadą – równa płaca za taką samą pracę. Kobiety i mężczyźni pracujący na tych samych stanowiskach mają jednakowe wynagrodzenie. Istotnym elementem zarządzania różnorodnością jest również polityka prorodzinna, która umożliwia godzenie rodzicielstwa z pracą zawodową. I tak osoby wychowujące małe dzieci (do lat 4) mogą pracować tylko na pierwszej zmianie, nie pracują również w godzinach nocnych, czy też nie są wysyłani do pracy poza fabryką. Elastyczne godziny oraz możliwość wykonywania pracy na niektórych stanowiskach z domu sprawia, że łatwiej jest godzić rolę pracownika i rodzica.

W Grupie VELUX pracownicy mogą liczyć na wsparcie Fundacji Pracowniczej, jeśli znaleźliby się w trudnych sytuacjach życiowych (nagła choroba, rehabilitacja, operacja) lub potrzebowali wsparcia w nauce akademickiej dla swoich dzieci. Do tej pory Fundacja przeznaczyła 1,78 mln zł na realizację 185 grantów. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.


Źródło: VELUX
Foto: VELUX