poniedziałek, 27 marca 2017

Nowa Aprobata Techniczna dla produktów ognioochronnych firmy Den Braven

Kit silikonowy Silikon Fire oraz piany poliuretanowe Pur Foam Fire i Gun Foam Fire firmy Den Braven od niedawna posiadają znowelizowaną Aprobatę Techniczną ITB. Zyskały dzięki niej dodat-kowe zastosowanie przy budowie i remoncie obiektów wymagających zabezpieczenia przeciwpo-żarowego. Mogą być używanie nie tylko do pionowych złączy liniowych, ale także do montażu drzwi.


Elementy przeciwpożarowe mają za zadanie umożliwić przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób z poszczególnych kondygnacji i części budynku. Z tego względu tego typu rozwiązanie stosuje się np. w obiektach użyteczności publicznej lub zabudowy mieszkaniowej, które podzielone są na strefy po-żarowe. Ściany przeciwpożarowe i umieszczona w nich stolarka otworowa powinny stanowić trwałą przegrodę i przez założony czas nie pozwolić na rozprzestrzenianie się ognia i dymu, umożliwiając tym samym bezpieczną ewakuację i pracę ekip ratunkowych.

Ogniochronność potwierdzona badaniami
Wyróżniamy kilka klas odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 60, EI 120, EI 240, gdzie liczby oznaczają czas w minutach, przed którego upływem powinna nastąpić ewakuacja. Symbol E odnosi się do szczelności ogniowej, natomiast I – do izolacyjności termicznej. Wymagana klasa oznacza, że dana przegroda przez określony czas musi nie tylko zapobiegać przedostaniu się ognia, ale też chronić przed nadmiernym przegrzaniem. Po drugiej stronie przez ustalony czas temperatura nie może być wyższa niż 180 st. C, a średnia wszystkich punktów, na których dokonuje się pomiaru nie powinna przekraczać 140 st. C. W przypadku, gdy przepisy wymagają ochrony przeciwpożarowej, wszystkie stosowane materiały budowlane muszą charakteryzować się określonymi właściwościami, które po-twierdzone są przez badania i odpowiednie dokumenty.

Grupa produktów ognioochronnych firmy Den Braven ponownie została poddana badaniom przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, dzięki czemu pod koniec grudnia 2016 r. wydana została znowelizowana Aprobata Techniczna. Badania dotyczyły kitu silikonowego Silikon Fire (Pyropol) oraz jednoskładnikowych pian poliuretanowych Pur Foam Fire i Gun Foam Fire. Wszystkie te produkty przeszły testy pomyślnie i spełniły restrykcyjne wymagania zmienionej Aprobaty Technicznej.

Nowe zastosowanie - montaż drzwi
Wszystkie wyroby Den Braven objęte nową Aprobatą Techniczną ITB 7849/2016 są przeznaczone do ognioochronnego uszczelniania pionowych, prostych złączy liniowych o równoległych powierzch-niach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budow-lanych. Nowością jest natomiast fakt, że piana Gun Foam Fire może być również stosowana do wy-pełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30. Klasyfikacja stolarki otworowej musi przewidywać możliwość zastosowa-nia piany poliuretanowej, a montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi AT. Szczeli-na pomiędzy ościeżami a ościeżnicą powinna mieć szerokość maks. 10 mm. Od zewnątrz należy ją pokryć tynkiem gipsowym (gr. min. 9 mm) lub kitem silikonowym Silikon Fire (gr. min. 15 mm).

W przypadku, gdy nie jest wymagana odporność ogniowa, piany Gun Foam Fire oraz Pur Foam Fire mogą być stosowane do wypełniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami drzwi oraz okien drewnianych, stalowych i z PVC. Pamiętać jednak należy, że nie zastępują mocowania mechaniczne-go.

Właściwości ogniochronne produktów Silikon Fire, Gun Foam Fire oraz Pur Foam Fire firmy Den Braven potwierdza nie tylko Aprobata Techniczna ITB, ale także Certyfikat zgodności oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych. Gwarantują one, że silikon i piany mogą być bezpiecznie używa-ne w opisanych wyżej zastosowaniach.

Źródło: DEN BRAVEN
Foto: DEN BRAVEN