czwartek, 31 grudnia 2015

Roto - silny partner na słabych rynkach

„Gdyby nie Rosja, 2015r. byłby dla nas udany. A tak jest on tylko do pewnego stopnia udany.” Takimi słowami prezes zarządu Roto Frank AG określił sytuację spółki na 10. Międzynarodowej konferencji prasowej Roto.

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w listopadzie w węgierskim Lövö, firmie „udało się utrzymać kurs Grupy na wzburzonym morzu”. Także w 2016r. od większości rynków nie można oczekiwać dobrych impulsów. Roto zamierza jednak nadal się rozwijać. Dwa kluczowe czynniki mające gwarantować powodzenie planu to odpowiednie wyznaczenie celów oraz działanie ukierunkowane na korzyści dla klientów.

Gospodarka rozczarowuje
„Na rok 2015 ponownie nie przewidywaliśmy żadnego pobudzenia na rynku. Dziś jest jasne, że nie doceniliśmy powagi sytuacji” – podkreślił dr Eckhard Keill. Według prezesa zarządu ważne rynki, głównie Rosja, zanotowały spore załamanie. W tej sytuacji Grupa Roto radzi sobie całkiem dobrze i może się pochwalić realizacją priorytetów. Przede wszystkim jeśli chodzi o umocnienie, poprawę pozycji rynkowej oraz stabilność ekonomiczną.

W aspekcie gospodarczym przebieg 2015r. jest rozczarowujący. Według prognoz Banku Światowego wzrost gospodarczy na świecie wyniesie tylko 2,8proc. Kraje nowo uprzemysłowione, jak Rosja, Brazylia czy Indonezja popadają w coraz większą recesję, a w większości państw rozwiniętych obserwuje się stagnację lub niewielki wzrost.

Niemcy żegnają się z rolą siły napędowej gospodarki w Europie. Według jesiennej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej wzrost gospodarczy w latach 2015–2017 w strefie euro będzie oscylował w okolicach średniego poziomu wzrostu (ok. 2proc.). Szef Roto negatywnie ocenia również opinię ekspertów, że gwałtowny napływ uchodźców będzie impulsem do rozwoju sektora budowlanego. Ostrzega przed zagrożeniem tanim budownictwem i skutkami, jakie przyniesie ono w przyszłości.

Niemcy na szarym końcu
Analiza europejskiego sektora budowlanego także nie przynosi powodów do optymizmu. Co prawda według prognoz do 2017r. wartość produkcji budowlanej w 19 państwach Euroconstruct ma nieco wzrosnąć, jednak uzyska ona wówczas dopiero poziom z 2011r. Instytuty badawcze nie wykluczają, że obecne ożywienie będzie tylko zjawiskiem przejściowym.

Budownictwo mieszkaniowe traci funkcję siły napędowej wzrostu gospodarczego. Rynek nowego budownictwa rośnie jednak lepiej niż rynek wtórny nieruchomości. W rankingu ocen grupę liderów tworzą tutaj: Irlandia, Czechy i Węgry, w środku stawki znajdują się m.in. Wielka Brytania, Portugalia, Belgia, Polska i Norwegia. Na końcu, z częściowo ujemnymi wartościami budownictwa mieszkaniowego, znajdują się Austria, Niemcy, Włochy oraz Szwajcaria.

W Niemczech dr. Keill zauważa podzielony sektor budowlany. Budownictwo publiczne i komercyjne nie wykazują ożywienia. Budownictwo mieszkaniowe jeszcze się rozwija, jednak w porównaniu z innymi europejskimi gospodarkami wykazuje wzrost niższy od przeciętnego.

Analizy i decydująca kwestia
W odniesieniu do międzynarodowych rynków okien i drzwi prezes zarządu stwierdził, że istnieje „całkowicie niejednolita tendencja ogólna z wyraźną dominacją częściowo drastycznych załamań na rynkach”. Oszacował on tegoroczne spadki w Rosji, na Ukrainie i Białorusi na 35 – 40proc., a w Chinach na ok. 20proc. W II półroczu załamał się przede wszystkim rynek w Brazylii (-40proc.). Per saldo pozytywny rozwój miał miejsce w Europie i Ameryce Północnej. Jednak odnotowane w tym roku stopy wzrostu nie mogły zapobiec negatywnym dla Roto wpływom rynkowym.

W przypadku Niemiec dr Keill zwrócił uwagę na mankament oficjalnych prognoz instytucji branżowych. Publikowane wskaźniki wzrostu dotyczą zamontowanych okien i drzwi, uwzględniając silnie rosnący import. W rezultacie, w 2015r. rynek okien wyprodukowanych w Niemczech może odnotować spadek.

Obecnie kluczowe dla Roto pytanie to: jak Grupa Roto wypada w porównaniu do rozwoju rynku? Odpowiedź dr. Keilla w odniesieniu do konkretnych krajów brzmi: „W 2015 roku decydujący wpływ na to będzie miała sytuacja w Rosji, Chinach i Niemczech.”

Mało pozytywnych, sporo negatywnych wiadomości
Michael Stangier zaprezentował stan obecny i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. Na wstępie dyrektor finansowy przypomniał obroty Grupy w 2014r. wynoszące 641mln euro (zaledwie o 2,6proc. mniej niż rekord ustanowiony rok wcześniej). Ważne rynki odnotowywały w tych okresach większe spadki. Założonym celem na 2015r. była „pozytywna koniunktura firmy”. Zostanie on raczej osiągnięty.

Pod koniec września dywizja technologii okien i drzwi odnotowała niewielki spadek obrotów w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Według Michaela Stangiera po słabym I półroczu w trzecim kwartale sytuacja się ustabilizowała.

W dalszej analizie dyrektor finansowy porównał rozwój poszczególnych rynków oraz Roto w istotnych dla firmy krajach i regionach. Załamania w Rosji, na Ukrainie i Białorusi – jak dotąd największym rynku okien rozwiernych / uchylnych miały wpływ na Roto. Spółka odnotowała jednak trochę lepsze wyniki niż rynek. Podobna sytuacja miała miejsce w Chinach, mimo silnego kurczenia się ważnego segmentu premium. Także na ogólnie stabilnym rynku niemieckim spółka zyskała udziały w rynku. W Ameryce Północnej Roto uzyskało większy wzrost niż rynek. Także w Ameryce Południowej, mimo obecnych problemów w Brazylii, Roto odnotowało pozytywny rozwój udziału w rynku. W Europie, przy dużych wahaniach pomiędzy krajami, udało się odnotować niewielki wzrost. Można wywnioskować, że strategia internacjonalizacji, zwłaszcza w technologii okien oraz drzwi sprawdziła się ponownie.

Na dobrej drodze
Pod koniec września obroty w dywizji okien dachowych i systemów solarnych były trochę niższe niż w ubiegłym roku. Natomiast porównując dane kwartalne, tendencja cały czas się poprawiała. Michael Stangier powiedział, że po gorszych wynikach pierwszych trzech miesięcy, nastąpiły okresy stabilności lub nawet lekkiego wzrostu. Okna dachowe są na dobrej drodze także dzięki nowej generacji produktów w segmencie cen średnich.

Obroty w Niemczech w dywizji okien dachowych i systemów solarnych określono jako „zadowalające”. Kryzys rosyjsko-ukraiński miał zły wpływ także na ten obszar w Europie Wschodniej. W Europie Zachodniej kontynuowana będzie wprowadzona we Francji reorientacja rynkowa. Pozytywnie nastraja sytuacja w Europie Południowej i Południowo-Wschodniej, gdzie dobrą kondycję firmy potwierdziły wyniki w Austrii i w Czechach.

Strategiczna inwestycja
Dyrektor finansowy oszacował obroty Grupy na 30. września 2015r. na prawie 480mln euro. To o 4proc. mniej niż w ubiegłym roku, jednak biorąc pod uwagę sytuację na kluczowych rynkach, jest to wynik robiący wrażenie. Ponieważ nie przewiduje się istotnych zmian w 4. kwartale, zarząd prognozuje, że obroty za cały rok spadną i będą mieć jednocyfrową wartość ujemną.

W skali Grupy stosunek pomiędzy działalnością za granicą i w kraju przesunął się na korzyść części niemieckiej (na dzień bilansowy wzrost do ok. 36proc). Spadkowa tendencja w przypadku liczby pracowników (na dzień 30.09 – blisko 4400) jest wynikiem nienajlepszej kondycji rynku. Nie doszło jednak do wstrzymania inwestycji. Michael Stangier powiedział, że w 2016r. wartość nakładów w samą tylko modernizację centrum magazynowo-wysyłkowego w fabryce w Leinfelden-Echterdingen wyniesie aż 8mln euro. Kondycja ekonomiczna firmy umożliwiła ponadto inwestycje w przejęcia, np. nabycie grupy Deventer.

Przejęcie ma służyć kontynuacji strategii rozwoju kompetencji w dziedzinie technologii okien i drzwi. Będzie to znakomite uzupełnienie oferty Roto. Deventer należy do wiodących specjalistów w zakresie profili uszczelniających z elastomerów termoplastycznych do okien, drzwi, bram, ościeżnic i przeszkleń

Michael Stangier poinformował, że przejęcie sfinansowano z własnych środków pieniężnych, bez wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania.

Ponownie ambitne cele
Przedstawiając prognozę na 2016r. dr Keill oświadczył, że nadal istnieje ryzyko rynkowe, w związku z czym Roto nie spodziewa się od rynku sprzyjających impulsów. Rosja znajdzie się w najgłębszym punkcie kryzysu, gdy sytuacja geopolityczna przestanie się zaostrzać. Rynek w Chinach ulegnie ożywieniu pewnie wówczas, gdy dojdzie do odblokowania dużej liczby odroczonych projektów budowlanych. Ale także na tym rynku trzeba raczej liczyć się z ujemnym wzrostem. Dla Europy oraz Ameryki Północnej przewidywana jest lekka tendencja wzrostowa. Z Ameryki Południowej i Łacińskiej nadchodzą różne prognozy: sceptycyzm wobec Brazylii oraz nadzieja na stabilne rynki, takie jak Chile. Podsumowując, firma przewiduje spadki rzędu 5proc. na światowych rynkach.

Roto stawia sobie ponownie ambitne cele. Spółka chce uzyskać przynajmniej taki sam poziom obrotów jak w roku ubiegłym i być lepsza od rynków i konkurencji. Koncentruje się przy tym na orientacji na korzyści dla klientów. Od 8 lat jest to skuteczny model biznesowy w technologii okien i drzwi oraz od 4 lat w dywizji okien dachowych i systemów solarnych. Koncepcja ta zdobyła w 2015r. Nagrodę Doradców magazynu „WirtschaftsWoche” za „doskonałe projekty”.

Źródło: ROTO
Foto: ROTO